при различных уровнях значимости P

Число степеней свободы K P Число степеней свободы K P
0,05 0,01 0,01 0,05 0,01 0,01
12,71 63,66 64,60 2,10 2,88 3,92
4,30 9,92 31,60 2,09 2,86 3,88
3,18 5,84 12,92 2,09 2,85 3,85
2,78 4,60 8,61 2,08 2,83 3,82
2,57 4,03 6,87 2,07 2,82 3,79
2.45 3,71 5,96 2,07 2,81 3,77
2,37 3,50 5,41 2,06 2,80 3,75
2,31 3,36 5,04 2,06 2,79 3,73
2,26 3,25 4,78 2,06 2,78 3,71
2,23 3,17 4,59 2,05 2,77 3,69
2,20 3,11 4,44 2,05 2,76 3,67
2,18 3,05 4,32 2,05 2,76 3,66
2,16 3,01 4,22 2,04 2,75 3,65
2,14 2,98 4,14 2,02 2,70 3,55
2,13 2,95 4,07 2,00 2,66 3,46
2,12 2,92 4,02 1,98 2,62 3,37
2,11 2,90 3,97 1,96 2,58 3,29
P 0,05 0,01 0,001 - 0,05 0,01 0,001

Таблица 17

Критичные значения аспекта F Фишера для уровней статистической значимости

P 0,05 и P 0,01: dƒ - число степеней свободы в числителе,

dƒ - число степеней свободы в знаменателе


pribil-ubitki-ot-strahovoj-i-nestrahovoj-deyatelnosti-strahovoj-kompanii.html
pribil-v-cene-rol-znachenie-obosnovanie.html
pribitak-c-c-ratavanne-dushi-kredit-lhvyarstva-belarus-xvixvii-stst-referat.html